Herroepingsrecht

Herroepingsrecht (ook wel retourrecht genoemd) krijgt u wettelijk alleen als consument, wanneer er sprake is van een koop op afstand tussen handelaar en consument. Koopt u als bedrijf een product of dienst online, dan heeft u volgens de wet geen herroepingsrecht.

Wij willen dit onderscheid niet zo zwart/wit maken, en geven daarom óók bedrijven en instellingen de mogelijkheid om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. U leest ze hieronder.

Herroepingsrecht voor particulieren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed of de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u BrixXo Office Furniture B.V.* via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping of het online retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

*Onze actuele contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor verkoopovereenkomsten waarbij wij niet hebben aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een minimum van ongeveer € 30 en een maximum van ongeveer € 90.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Herroepingsrecht voor bedrijven en instellingen

Herroeping van de overeenkomst is, binnen een termijn van 14 dagen, slechts mogelijk met uitdrukkelijke instemming van BrixXo Office Furniture B.V. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed of de goederen fysiek in bezit krijgt.

Wanneer u de overeenkomst wenst te herroepen, moet u BrixXo Office Furniture B.V.* via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) hiervan op de hoogte stellen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping of het online retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

*Onze actuele contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer de overeenkomst in wederzijds overleg wordt ontbonden, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten en eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u van ons een bevestiging van het ontbinden van de overeenkomst heeft ontvangen, van ons terug.

Wij betalen u per bank terug, tenzij anders met u overeengekomen wordt; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor verkoopovereenkomsten waarbij wij niet hebben aangeboden in geval van ontbinding de goederen zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is ontbonden, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een minimum van ongeveer € 30 en een maximum van ongeveer € 90.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik en het transport.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.